Dharm Tirth – Jain Mandir | Founder – Acharya Shri Guptinandi ji Muniraj
SANGH PARICHYA
SR NO GURU NAME ACTION
1 Acharya Guptinandi Gurudev READ
2 Munishree SuyashGupt READ
3 Munishree Chandergupt READ
4 Munishree Vimalgupt READ
5 Munishree Vinaygupt READ
6 Aaryika Rajshree Mata g READ
7 Aaryika Kshama Mata g READ
8 Aaryika Asthashree Mata g READ